Peperkamp All Round Bouwservice

Kwaliteit in renovatie, bouwen en verbouwen

Algemene Voorwaarden

1 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Peperkamp All Round Bouwservice en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. 

2. Indien Peperkamp All Round Bouwservice niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Peperkamp All Round Bouwservice in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 

3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Peperkamp All Round Bouwservice, voor de uitvoering waarvan door Peperkamp All Round Bouwservice derden dienen te worden betrokken. Peperkamp All Round Bouwservice heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

2 - Aanbieding, acceptatie, overeenkomst en meerwerk 

1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Peperkamp All Round Bouwservice gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen na 6 weken. 

2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door Peperkamp All Round Bouwservice is ontvangen en geaccepteerd. 

3. Peperkamp All Round Bouwservice kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten. 

5. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Peperkamp All Round Bouwservice daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand. 

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Peperkamp All Round Bouwservice niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.  

8. Aanvullingen op en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts met wederzijds goedvinden tot stand komen. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Peperkamp All Round Bouwservice gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Peperkamp All Round Bouwservice bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Peperkamp All Round Bouwservice op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren. 

9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Peperkamp All Round Bouwservice een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken. 

10. Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van Opdrachtgever door Peperkamp All Round Bouwservice worden geleverd, hierna te noemen "meerwerk", wordt op basis van nacalculatie aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Onder andere de navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk en dienen dienovereenkomstig te worden voldaan: a) uitbreiding of wijziging van analyse, pakket van eisen en wensen of ontwerp, nadat deze door Opdrachtgever is goedgekeurd; b) eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van Opdrachtgever die ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle omvang, of onvoldoende duidelijk aan Peperkamp All Round Bouwservice kenbaar zijn gemaakt; c) gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door Peperkamp All Round Bouwservice in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop Peperkamp All Round Bouwservice weinig of geen invloed kan uitoefenen; d) tekortschietende medewerking van Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst. 

11. Opdrachtgever wordt geacht met de uitvoering van meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd wanneer Opdrachtgever de uitvoering van het meerwerk heeft laten plaatsvinden zonder blijk te geven dat dit niet werd gewenst. 

12. Peperkamp All Round Bouwservice heeft te allen tijde slechts een inspanningsverplichting en nimmer een resultaatverplichting. 

13. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendommen van Peperkamp All Round Bouwservice veilig te stellen. Daarbij verplicht de Opdrachtgever zich om de eigendommen van Peperkamp All Round Bouwservice voor zover deze zich in het pand van opdrachtgever bevinden, te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Peperkamp All Round Bouwservice ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Peperkamp All Round Bouwservice gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Peperkamp All Round Bouwservice bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn. 

3 - Duur en beëindiging 

1. Elke overeenkomst kan door partijen worden beëindigd door schriftelijke mededeling aan de wederpartij met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. 

2. Peperkamp All Round Bouwservice heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het gehele of gedeeltelijke vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft dan geen recht op enige schadevergoeding. 

4 - Levertijd 

1. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Peperkamp All Round Bouwservice derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Peperkamp All Round Bouwservice dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Overschrijding geeft geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding. 

5 - Ontoerekenbare tekortkomingen 

1. In aanvulling van al hetgeen in de wet en jurisprudentie onder ontoerekenbare tekortkomingen wordt verstaan, leveren ook de volgende omstandigheden ontoerekenbare tekortkoming van Peperkamp All Round Bouwservice op: a) tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, werkstakingen, of beëindiging van dienstverband, overeenkomst van opdracht of freelance-contract; b) vertraging bij of tekortkoming door toeleveranciers. 

2. Indien de ontoerekenbare tekortkoming niet langer dan twee maanden duurt, behoudt Peperkamp All Round Bouwservice zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten, totdat de omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleveren zich niet meer voordoen. Indien de ontoerekenbare tekortkoming langer dan twee maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. Voorzoveel Peperkamp All Round Bouwservice ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Peperkamp All Round Bouwservice gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 

6 - Prijzen 

1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 

2. Is met Opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van Peperkamp All Round Bouwservice. 

3. Werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen, zullen op grond van nacalculatie en tegen de overeengekomen tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij Peperkamp All Round Bouwservice gebruikelijke methoden. 

4. Peperkamp All Round Bouwservice is gerechtigd om boven op de overeengekomen prijs wachttijden in rekening te brengen, indien Peperkamp All Round Bouwservice niet op de afgesproken tijd de werkzaamheden kan uitvoeren ten gevolge van aan Opdrachtgever toe te rekenen oorzaken. 

5. Indien in de offerte een richtprijs is opgenomen, dan geeft het vermelde bedrag niet meer aan dan een vrijblijvende schatting van de kosten. 

6. Peperkamp All Round Bouwservice heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan Opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is alsdan gerechtigd binnen zeven werkdagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen per de datum van inwerkingtreding van de wijziging. 

7. Indien Peperkamp All Round Bouwservice met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs of vaste uurprijs overeenkomt, dan is Peperkamp All Round Bouwservice niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen (dagprijzen), lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. 

7 - Betalingsvoorwaarden 

1. Facturering vindt wekelijks plaats. 

2. Peperkamp All Round Bouwservice is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van haar dienstverlening middels een factuur een of meer verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is Peperkamp All Round Bouwservice bevoegd haar werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken. 

3. Facturen dienen uiterlijk 8 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW en op de door Peperkamp All Round Bouwservice aan te wijzen bankrekening. Bij niet-tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Indien Peperkamp All Round Bouwservice haar vordering op Opdrachtgever ter incasso uit handen geeft, is Opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke met incasso gemoeid zijn, verschuldigd, waarbij de buitengerechtelijke incassokosten door partijen gefixeerd worden op 15% van de hoofdsom en rente met een minimum van €250,- exclusief BTW. 

4. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van Peperkamp All Round Bouwservice binnen twee weken na factuurdatum aan Peperkamp All Round Bouwservice schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt in te hebben gestemd met de hoogte van het factuurbedrag. 

8 - Klachten en verjaring 

1. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Peperkamp All Round Bouwservice te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Peperkamp All Round Bouwservice te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Peperkamp All Round Bouwservice in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Peperkamp All Round Bouwservice in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. 

2. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Peperkamp All Round Bouwservice opdracht gegeven heeft. 

3. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 

4. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Peperkamp All Round Bouwservice de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Peperkamp All Round Bouwservice, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Peperkamp All Round Bouwservice te retourneren en de eigendom daarover aan Peperkamp All Round Bouwservices te verschaffen. 

4. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Peperkamp All Round Bouwservice daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever. 

5. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Peperkamp All Round Bouwservice en de door Peperkamp All Round Bouwservice bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar. 

9 - Geheimhouding 

1. Partijen zullen over en weer geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle gegevens waarvan de betreffende partij in een door de onderhavige voorwaarden beheerste verhouding kennis heeft gekregen, en waarvan duidelijk moet zijn dat de wederpartij geheimhouding daarvan wenst. 

2. Peperkamp All Round Bouwservice heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. 

10 - Aansprakelijkheid, vrijwaringen en uitsluitingen 

1. Voor zover Peperkamp All Round Bouwservice bij zijn activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, is Peperkamp All Round Bouwservice op geen enkele manier aansprakelijk voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Peperkamp All Round Bouwservice of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Peperkamp All Round Bouwservice. 

2. Peperkamp All Round Bouwservice is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onvolkomenheden of tekortkomingen in materialen die zijn vervaardigd door anderen dan Peperkamp All Round Bouwservice of die op verzoek van opdrachtgever dienen te worden gebruikt. 

3. Indien de aansprakelijkheid van Peperkamp All Round Bouwservice voor schade van Opdrachtgever al moet worden aangenomen, dan zal zijn aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de vervangende schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW), althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

4. Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Peperkamp All Round Bouwservice van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik, bewerking of verbetering en Opdrachtgever vrijwaart Peperkamp All Round Bouwservice tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden. 

5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Peperkamp All Round Bouwservice aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, zoals doch niet uitsluitend benodigde vergunningen, tijdig en juist worden aangevraagd en aan Peperkamp All Round Bouwservice worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of juist zijn aangevraagd of aan Peperkamp All Round Bouwservice zijn verstrekt, heeft Peperkamp All Round Bouwservice het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 

De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Peperkamp All Round Bouwservice ter beschikking heeft gesteld. Peperkamp All Round Bouwservice is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Peperkamp All Round Bouwservice is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Opdrachtgever vrijwaart Peperkamp All Round Bouwservice voor alle aanspraken die derden om deze reden op haar doen gelden. 

6. De aansprakelijkheid van Peperkamp All Round Bouwservice is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. 

7. Peperkamp All Round Bouwservice is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Peperkamp All Round Bouwservice aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Peperkamp All Round Bouwservice toegerekend kunnen worden, mits Peperkamp All Round Bouwservice voeldoende in de gelegenheid is gesteld een gebrek te verhelpen; c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 

8. Peperkamp All Round Bouwservice is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

9. Peperkamp All Round Bouwservice is niet aansprakelijk indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en/ of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Peperkamp All Round Bouwservice, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. Peperkamp All Round Bouwservice is evenmin aansprakelijk indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Peperkamp All Round Bouwservice geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera. 

10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Peperkamp All Round Bouwservice of zijn leidinggevende ondergeschikten. 

11 - Geschillenregeling en toepasselijk recht 

1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, nietig zijn of vernietigd (mochten) worden, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Peperkamp All Round Bouwservice en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen. 

2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing. 

3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Zwolle aanhangig worden gemaakt. 

4. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.  

12 – Slotbepalingen 

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 

2. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Peperkamp All Round Bouwservice. 

E-mailen
Bellen